Kategorie
Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.

   Menu
   P
   Porovnat

   Obchodní podmínky

   obchodní společnosti MaDe, spol. s r.o., se sídlem 
   Knínická 2104/11, 664 34 Kuřim IČO:18824978 zapsané v obchodním rejstříku
   vedeném  Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 1186 pro prodej
   zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
   https://www.madehracky.cz

   1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


   1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MaDe, spol. s r.o.,  se sídlem Knínická 2104/11, 664 34 Kuřim, IČO :18824978, (dále jen  „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen o „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.madehracky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
   rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


   1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od
   prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
   povolání.


   1.3.      Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a tato  odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


   1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


   1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   2.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

   2.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ust. § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.


   2.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


   2.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


   2.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

   - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   - nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).

   2.5.      Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.


   2.6.      Prodávající obdrženou objednávku bez zbytečného odkladu potvrdí  kupujícímu
   elektronickou poštou, a to na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


   2.7.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 10 dnů.


   2.8.      Kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno na adresu elektronické adresy kupujícího.


   2.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků  na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   3.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   -  na dobírku;

   -  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u Česká spořitelna, a.s. , č.ú. 5954140349/0800,  (dále jen „účet prodávajícího“);

   -  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GO PAY;

   3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,  rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.


   3.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ust. čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


   3.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní
   smlouvy.


   3.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu s uvedením
   variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


   3.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (ust. čl. 2.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


   3.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající po uhrazení kupní ceny kupujícímu fakturu - daňový doklad a zašle
   jej v elektronické podobě  na elektronickou adresu kupujícího.

   4.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

   4.1.      Kupující má právo  v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od
   kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
   předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
   tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
   musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.


   4.2.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ust. čl. 10 obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.


   4.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní
   smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


   4.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů  od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


   4.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
   proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


   4.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


   4.7.      Poučení o odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je umístěn pod obchodními podmínkami.

   5.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

   5.1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít  při jeho dodání.


   5.2.      Pokud je z  důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
   opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
   doručení.


   5.3.      Při převzetí zboží od dopravce  je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a
   v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání
   porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
   zásilku od dopravce převzít.


   6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

   6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
   zákoníku).


   6.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   -   má zboží  vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   -    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   -  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   -  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   6.3.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


   6.4.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle
   nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
   prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

   7.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI  SMLUVNÍCH STRAN


   7.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží


   7.2.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,IČO: 00020869, internetová adresa:
   http://www.coi.cz.


   7.3.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
   kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné Česká obchodní inspekce.

   8.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

   8.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

   8.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


   8.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li
   kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také
   pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


   8.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních
   údajích.


   8.5.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
   způsobem.

   8.6.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   9.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

   9.1.      Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího,  informací souvisejících
   se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu
   kupujícího.

   10.   DORUČOVÁNÍ


   10.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení
   kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.


   10.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.


   10.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

   11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


   11.1.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné
   nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
   ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
   Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních
   ustanovení této smlouvy. Změny kupní smlouvy a obchodních podmínek vyžadují
   písemnou formu.


   11.2.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


   11.3.  Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování : Pratecká 868/10b, 620 00 Brno, email : eshop@madehracky.cz.

   Brno, dne 1.9.2020                                                                                                                   

   MaDe, spol. s r.o. Vladimír Denk, jednatel   Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

   1. Možnost odstoupení od kupní smlouvy

   1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.


   1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů
   ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření smlouvy kdy
   Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.


   1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní
   smlouvy informovat společnost MaDe, spol. s r.o., se sídlem Pratecká 868/10b,
   620 00 Brno, IČO : 18824978, formou jednostranného právního jednání (například
   dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.


   1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

   2. Důsledky odstoupení od smlouvy


   2.1 Pokud odstoupíte od kupní  smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.


   2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


   2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

   Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný